POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE

TERRASIGNA S.R.L., („TERRASIGNA” sau „noi”), în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele  cu caracter personal.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul Website-urilor noastre.

1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?

Website-urile noastre utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe Website-urile noastre nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

2. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

 • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări cookie în Firefox – Firefox;
 • Setări cookie în Chrome – Chrome;
 • Setări cookie în Safari – Safari;
 • Setări cookie în Edge – Edge;
 • Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe Website-urile TERRASIGNA

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care TERRASIGNA le utilizează pe Website-urile sale:

 • Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe Website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.
 • Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe Website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs.  Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
 • Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat Website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează Website-ul nostru, de exemplu, asigurând că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze şi în unele cazuri poate depăşi 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookies, consultaţi Secţiunea 4 de mai jos.
 • Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies

4. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web

Google Analytics

Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Ultima actualizare: 24 mai 2018.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-urile noastre. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică în mod substanțial. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.


 

COOKIE PRIVACY POLICY

TERRASIGNA S.R.L., ("TERRASIGNA" or "us"), as a data carrier, is sending you this Information Note to explain how we process and protect your personal data.
We forward this Information Note at the beginning of our interaction through our Website.

1. What is a cookie and what is it used for?

Our websites use cookie technology to provide you with a better and personalized web service. The data stored by the cookies used on our Website never show personal details on which an individual identity can be established.

A cookie is a small text file that is stored and / or read by your web browser on the hard drive of your final device (for example, a computer, laptop or smartphone) depending on which websites Visit them. Cookies also make your interaction with safer and faster websites as they can remember your preferences (such as authentication, language) by sending the information they contain back to the site a first-party cookie or a third-party cookie when you visit the website again using the same end-device.

2. How to control cookies
You can withdraw your consent to cookies at any time. To do this, you can block or remove cookies either through your web browser settings or by using third-party software, or by following the instructions for the cookie categories in the following sections. In any case, you may experience problems with using certain parts of your website if you disable cookies.

If you want to remove the cookies stored on your devices and configure your web browser to refuse cookies, you can use the preferences settings in your web browser. Typically, you can find cookie navigation settings in the "Options", "Tools" or "Favorites" menus in the web browser you use to access our Websites. Depending on existing web browsers, various means can be used to disable cookies. To get more information, please visit your browsers website:

 • Cookie settings in Internet Explorer - Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox - Firefox
 • Cookie settings in Chrome - Chrome
 • Cookie settings in Safari - Safari
 • Edge cookie settings - Edge
 • Cookie settings in Opera - Opera

To learn more about cookies, please visit www.allaboutcookies.orgor see www.youronlinechoices.eu, which contains additional information on behavioral advertising and online privacy.

3. Cookies used on TERRASIGNA websites

Based on the function and purpose for which cookies are used, they are usually categorized into the following categories that TERRASIGNA uses on its Website:

 • Absolutely needed cookies allow you to navigate the Website and use its basic features. They are usually installed only in response to your actions that are equivalent to a service request. These cookies are indispensable for the use of the Websites.
 • Function cookies are used to recognize you when you return to our Website and allow us to provide you with improved and more personalized features such as remembering your preferences. These cookies collect anonymous information and can not Track your browsing on other websites. The expiration date of these cookies is up to 2 years.
 • Analytical and performance cookies allow us to recognize and count users and collect information about how the Website is used (e.g., the pages a user opens most often and whether the user receives error messages from specific pages). This helps us improve the way our Website works, for example, by ensuring that you can easily find what you are looking for. The expiration date of these cookies is up to 2 years. As for third-party cookies, the expiration period may vary and may in some cases exceed 2 years. For more details on this category of cookies, see Section 4 below.
 • Other types of cookies that can be used later. We will inform you through our updated policies if any other types of cookies are used

4. Cookies used for statistical purposes and for monitoring web traffic

Google Analytics

Our websites use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies to help a particular Website analyze how you use that Website.

The information generated by cookies about your use of the Website (including your IP address) will be transmitted and stored by Google on servers that can be located in the EU, EEA and / or the United States. Google will use this information to assess your use of the Website by producing reports on the Website's activity for Website Operators and providing other services related to Website activity and the use of the Internet. Google may also transfer this information to third parties if it has this obligation under the law or if these third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data owned by Google.

You can quit Google Analytics without affecting how you can visit our website.

Detailed information about Google Analytics and the protection of personal data (including how you can control information sent to Google) can be found at: https://policies.google.com/privacy/partners .

To prevent monitoring through this type of cookie, you can install an add-on to your web browser (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).


Last Updated: May 24, 2018.

We may update this Policy from time to time and we will notify you of any changes by posting the new version on our Websites. If you have provided us with your contact information and authorized us to contact you, we will notify you if we substantially modify this Policy. Please consult this policy periodically for any changes.